Homojenliği (Tektürelliği) Yeniden Düşünmek: Çok Etnikli Kiliselerin Kutsal Kitap’taki Yeri